previous pauseresume next

آزمون PMP دستیاران بیماری های قلب و عروق

آزمون PMP دستیاران بیماری های قلب و عروق به سرپرستی آقای دکتر هاشمی معاون آموزشی گروه قلب، در تاریخ پنج شنبه ۲۰ اسفندماه ۹۵ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. به گفته ی دکتر هاشمی برنامه ریزی آزمون از ۳ ماه قبل با همکاری این مرکز آغاز شد. جهت هر سوال فایل کتبی و نرم افزاری تهیه گردید. مشکل قبلی در آزمون های آسکی قبلی عدم نمایش فیلم های آنژیوگرافی و اکو بود که در این دوره با همکاری مسئولین و کارشناسان این مرکز رفع شد.