previous pauseresume next

آزمون ارزیابی مهارت های بالینی

آزمون ارزیابی مهارت های بالینی در تاریخ ۹۵/۵/۲۱ با شرکت ۶۷ نفر از داوطلبین در محل قطب علمی آموزش مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری  ۳۵ نفر ارزیاب از هشت گروه آموزشی، از ساعت ۸ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر به صورت آسکی، در ۱۷ ایستگاه (۴ ایستگاه استراحت) و دو راند برگزار گردید.