previous pauseresume next

آزمون الکترونیکی کارورزان داخلی

روز چهار شنبه مورخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷ آزمون الکترونیکی کارورزان داخلی به سفارش گروه بیماری های داخلی و به سرپرستی سرکار خانم دکتر فیروزه معین زاده جهت ۶۵ نفر از کارورزان گروه بیماری های داخلی به مدت ۲ ساعت در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.