previous pauseresume next

آزمون OSCE کارآموزان داخلی اعصاب

آزمون OSCE  کارآموزان گروه  داخلی اعصاب درروز سه شنبه مورخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ با حضور اساتید گروه داخلی اعصاب آقایان دکتر چیت ساز،  دکتر سعادت نیا، دکتر خوروش و دکتر نجفی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.