previous pauseresume next

آزمون OSCE انتوباسیون (RSI)

آزمون OSCE انتوباسیون (RSI) در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ جهت گروهی از اینترن های طب اورزانس در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.