previous pauseresume next

آزمون OSCE درس معاینه فیزیکی طبیعی مقطع ICM

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۵/۱۹ و شنبه مورخ ۹۵/۵/۲۳  آزمون OSCE درس معاینه فیزیکی طبیعی مقطع ICM در ۶ ایستگاه و با استفاده از مولاژ و بیمار نما در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردیدآزمون OSCE معاینه فیزیکی طبیعی در ترم اول دوره ی مقدمات پزشکی بالینی انجام می شود. دانشجویان در مقطع مقدمات پزشکی بالینی، مهارت های گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی را در دو بخش طبیعی و غیر طبیعی فرا می گیرند. آموزش بخش طبیعی در گروه های کوچک و در محل مرکز یادگیری مهارت های بالینی، بر روی مولاژ و بیمارنما انجام می شود که برای آموزش این بخش از اساتید هیات علمی گروه های مختلف بخصوص قلب، عفونی، اطفال، رادیولوژی و آناتومی استفاده می شود. بخش دوم که با معاینه فیزیکی غیر طبیعی در ترم دوم ICM در بیمارستان الزهرا و توسط دستیاران داخلی انجام  می شود آموزش داده می شوند.