previous pauseresume next

آغاز سومین دوره كارگاههاي توانمندسازي دستياران پزشكي

موضوعات كارگاهها شامل: اخلاق حرفه اي، برقراري ارتباط موثر حرفه اي، پزشکی قانونی، آموزش بیمار،  مديريت در نظام سلامت، آموزش باليني، پزشكي مبتني بر شواهد، استدلال باليني و جستجوی منابع علمی می­باشد. همچنين كارگاههاي عملي آموزش مهارتهاي عمومي در مركز مهارتهاي باليني برگزارمي گردد. برخی از موضوعات آموزشی دیگرنیز به صورت لوح فشرده جهت مطالعه در اختیار دستیاران قرار گرفت.

 

 

روز

گروه ۳

(تالار دکتر حکمی)

گروه ۲

(تالار هشت گوش)

گروه ۱

(تالار زيتون)

شنبه ۹۵/۷/۱۰

پزشکی مبتنی بر شواهد

(دکتر نجیمی، دکتر بقایی )

برقراری ارتباط مؤثر حرفه ای

(دکتر زمانی)

پای بندی به اصول حرفه ای(دکتر رحیمی،   دکتر محمدی­زاده)

یکشنبه ۹۵/۷/۱۱

آموزش بالینی

(دکتر یمانی، دکتر شهیدی، دکتر امید)

پزشکی مبتنی بر شواهد

(دکتر نجیمی، دکتر بقایی )

آشنایی با ضوابط و برنامه های آموزشی مراکز (الزهرا(س))

 

اصول پرونده نویسی

دوشنبه ۹۵/۷/۱۲

پزشکی قانونی

تفسیر گرافی قفسه سینه

آموزش بالینی

(دکتر یمانی، دکتر شهیدی، دکتر امید)

 

تفسیر گرافی قفسه سینه

پزشکی قانونی

سه شنبه ۹۵/۷/۱۳

مدیریت در نظام سلامت
 (دکتر رضایتمند)

آموزش بیمار( دکتر کشوری)

کارگاه احیای قلبی ریوی

(مرکز مهارت های بالینی)

جست و جوی منابع علمی

(مرکز مهارت های بالینی)

(دکتر نجیمی)

چهارشنبه ۹۵/۷/۱۴

برقراری ارتباط مؤثر حرفه ای

(دکتر زمانی)

آموزش بالینی

(دکتر یمانی، دکتر شهیدی، دکتر امید)

پزشکی مبتنی بر شواهد

(تالار هشت گوش)

(دکتر نجیمی، دکتر بقایی )

پنج شنبه ۹۵/۷/۱۵

جست و جوی منابع علمی

 (مرکز مهارت های بالینی

(دکتر نجیمی)

پای بندی به اصول حرفه ای

(دکتر رحیمی،   دکتر محمدی­زاده)

کارگاه احیای قلبی ریوی

(مرکز مهارت های بالینی)

شنبه ۹۵/۷/۱۷

آشنایی با ضوابط و برنامه های آموزشی مراکز (الزهرا(س))

مدیریت در نظام سلامت

(دکتر  رضایتمند)

آموزش بیمار( دکتر کشوری)

برقراری ارتباط مؤثر حرفه ای

(دکتر زمانی)

 

اصول پرونده نویسی

یکشنبه ۹۵/۷/۱۸

کارگاه احیای قلبی ریوی

(مرکز مهارت های بالینی)

آشنایی با ضوابط و برنامه های آموزشی مراکز (الزهرا(س))

مدیریت در نظام سلامت

(دکتر رضایتمند)

آموزش بیمار( دکتر کشوری)

 

اصول پرونده نویسی

دوشنبه ۹۵/۷/۱۹

پای بندی به اصول حرفه ای

(دکتر رحیمی،   دکتر محمدی­زاده)

جست و جوی منابع علمی

 (مرکز مهارت های بالینی)

(دکتر نجیمی)

پزشکی قانونی

 

تفسیر گرافی قفسه سینه