previous pauseresume next

انواع کاربری در زمینه آموزش مهارت‌های بالینی به مخاطبان مختلف

-   آموزش مهارت‌های مربوط به معاینه و سمیولوژی عملی به دانشجویان پزشکی در دوره‌های مختلف و همچنین دانشجویان دندانپزشکی، داروسازی، مامایی،پرستاری و سایر رشته‌ها

-   آموزش مهارت‌های بالینی مانند بخیه زدن، سونداژ، CPRو ...به دانشجویان پزشکی و سایر رشته ها مثلاً اجرای دوره‌هایCPRبرای دانشجویان داروسازی و دندانپزشکی

-   آموزش مهارت‌های بالینی به دستیاران تخصصی و فوق تخصصی مانند آموزشERCP ، آندوسکوپی، کلونوسکوپیو لاپاروسکوپی

-   برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای سایر مخاطبان حتی خارج از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمثلاً برگزاری دوره آموزشی آندوسکوپی یا لاپاروسکوپی برای پزشکانمتخصص داخلی و جراحی شهرستان‌های اطراف و یا  برگزاری کارگاه‌های نسخه نویسی و فارماکوتراپیبرای گروه‌های مختلف