previous pauseresume next

اولویت های آموزشی و پژوهشی

اولویت های آموزشی

۱-      طراحی و راه اندازی دوره های آموزش مهارتی، بین حرفه ای

۲-      راه اندازی دوره های کوتاه مدت حرفه ای براساس نیاز گروههای بالینی

۳-      طراحی، آموزش، اجرا و ارزشیابی آزمونهای نوین بالینی جهت دستیاران بالینی گروههای اصلی دانشکده پزشکی اصفهان

۴-      راه اندازی و ارزشیابی آموزش های مهارتی خاص جهت دانشجویان رشته های مختلف

۵-      طراحی و راه اندازی تارنمای مرکز مهارت های بالینی با سطوح دسترسی دانشگاهی و ملی

۶-      طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش مبتنی بر شبیه سازی جهت دستیاران جراحی

۷-      تدوین و راه اندازی دوره فلوشیپ، گواهی نامه آموزش بالینی برای اساتید بالینی 

 

اولویتهای پژوهشی:

۱-     طراحی، آموزش، اجرا و ارزشیابی آزمونهای نوین بالینی جهت دستیاران بالینی گروههای اصلی دانشکده پزشکی اصفهان

۲-     طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش مبتنی بر شبیه سازی جهت دستیاران جراحی

۳-     تهیه پروتوکل ها و استانداردهای لازم برای ارزشیابی مهارتهای بالینی دانش آموختگان خارج از کشور

۴-   تهیه فهرست و پروتوکل انجام، آموزش و ارزشیابی رویه های بالینی ضروری برای هر یک از بخش های بالینی و ادغام آن در برنامه آموزشی بخش ها

 

  • تدوین و راه اندازی دوره فلوشیپ/گواهینامه آموزش بالینی برای اساتید بالینی
  • تهیه فهرست و پروتوکل انجام، آموزش و ارزشیابی رویه¬های بالینی ضروری برای هر یک از بخش های بالینی
  • تکمیل بخشهای مرکز یادگیری مهارتهای بالینی (شامل آزمایشگاه حیوانات، مرکز رایانه، داروخانه مدل،….)
  • تدوین فرآیند ها و دستورالعمل های عملکردقطب علمی آموزش مهارتهای بالینی
  • طراحی و آماده سازی پرتال الکترونیک آموزش مهارتهای بالینی
  • نیازسنجی برای تعیین نرم افزارهای ضروری
  • تهیه بانک اطلاعاتی از توانمندی های همکاران بالقوه  قطب آموزش مهارتهای بالینی (افراد و سازمانهای همکار)
  • طراحی استانداردهای ارزشیابی مهارتهای بالینی دانش آموختگان خارج از کشور (در جهت کمک به ارزیابی بهتر مدارک ایشان) تا پایان سال ۱۳۹۴
  • تهیه و انتشار بولتن علمی اجرایی آموزش مهارتهای بالینی برای کمک به انتقال و ترجمان دانش حاصل از فعالیتهای پژوهشی مرکز