previous pauseresume next

اولویت های آموزشی و پژوهشی

اولویت های آموزشی

۱-      طراحی و راه اندازی دوره های آموزش مهارتی، بین حرفه ای

۲-      راه اندازی دوره های کوتاه مدت حرفه ای براساس نیاز گروههای بالینی

۳-      طراحی، آموزش، اجرا و ارزشیابی آزمونهای نوین بالینی جهت دستیاران بالینی گروههای اصلی دانشکده پزشکی اصفهان

۴-      راه اندازی و ارزشیابی آموزش های مهارتی خاص جهت دانشجویان رشته های مختلف

۵-      طراحی و راه اندازی تارنمای مرکز مهارت های بالینی با سطوح دسترسی دانشگاهی و ملی

۶-      طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش مبتنی بر شبیه سازی جهت دستیاران جراحی

۷-      تدوین و راه اندازی دوره فلوشیپ، گواهی نامه آموزش بالینی برای اساتید بالینی 

 

اولویتهای پژوهشی:

۱-     طراحی، آموزش، اجرا و ارزشیابی آزمونهای نوین بالینی جهت دستیاران بالینی گروههای اصلی دانشکده پزشکی اصفهان

۲-     طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش مبتنی بر شبیه سازی جهت دستیاران جراحی

۳-     تهیه پروتوکل ها و استانداردهای لازم برای ارزشیابی مهارتهای بالینی دانش آموختگان خارج از کشور

۴-   تهیه فهرست و پروتوکل انجام، آموزش و ارزشیابی رویه های بالینی ضروری برای هر یک از بخش های بالینی و ادغام آن در برنامه آموزشی بخش ها