previous pauseresume next

بازدید اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  در تاریخ دوشنبه ۹۴/۰۶/۰۹ از مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه بازدید کردند و با توانمندیهای این مرکز آشنا شدند.

در این بازدید رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سرکار خانم دکتر  یمانی  و رییس محترم قطب علمی آموزش مهارت های بالینی جناب آقای دکتر صبوری نیز حضور داشتند.