previous pauseresume next

برنامه ی هفته ی سوم دی ماه ۱۳۹۵

 

* کارگاه های ۲ روزه یCPR   ویژه ی پرستاران بیمارستان امین == ۱۸ الی ۱۹ دیماه == ساعت ۸ الی ۱۳

* آزمون دانشجویان ارشد جامعه نگر  ==  ۱۸ الی ۲۲ دیماه == ساعت ۸ الی ۱۳

* کلاس باز آموزی پزشک خانواده تفسیر تست های آزمایشگاهی  == ۱۸  دیماه == ساعت ۹ الی ۱۱

* کلاس درس گروه زنان == ۱۸ و ۲۰ دیماه == ساعت ۸ الی ۱۲

* کلاس درس گروه رادیولوژی == ۲۱ دیماه == ساعت ۸ الی ۱۴

* بازدید دبیرستان دخترانه عدالت از مرکز یادگیری مهارت های بالینی ==  ۲۱ دیماه == ساعت ۱۱ الی ۱۳

* کارگاه آموزش بالینی == ۲۲ دیماه == ساعت ۸ الی ۱۲

* کارگاه رزیدتهای طب اورژانس == ۲۲ دیماه == ساعت ۸ الی ۱۲

* آزمون رادیو تراپی ==  ۲۳ دیماه == ساعت ۸ الی ۱۳