previous pauseresume next

برگزاری آزمون آسکی دستیاران گروه کودکان

 آزمون آسکی دستیاران گروه کودکان روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۴ در محل مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. تعداد دستیاران شرکت کننده در آزمون ۴۲ نفر، تعداد ایستگاه ها ۱۴ و مدت زمان هر ایستگاه ۶ دقیقه بود.