previous pauseresume next

برگزاری جلسات دبیرخانه تخصصی وزارت متبوع

جلسات دبیرخانه تخصصی وزارت متبوع با حضور ۸۵ نفر از اعضای هیات علمی گروه های بالینی و پایه ی سراسر کشور در تاریخ ۹۴/۱۱/۷ تا ۹۴/۱۱/۸ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. در روند این برنامه آقای دکتر اصغری رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آقای دکتر موحدعطار معاونت آموزشی دانشگاه،سرکار خانم دکتر چنگیز نماینده ی محترم وزارت خانه متبوع،  آقای دکتر یوسفی معاونت پشتیبانی دانشگاه، سرکار خانم دکتر یمانی مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و آقای دکتر ایرج پور از محل برگزاری جلسات بازدید به عمل آوردند.