previous pauseresume next

برگزاری جلسه کمیته آزمون دانشکده پزشکی

در تاریخ دهم دیماه ۱۳۹۳ جلسه کمیته آزمون دانشکده پزشکی در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور، برگزار شد. در این جلسه در خصوص برنامه ریزی آزمون صلاحیت بالینی که در اسفند ماه برگزار می گردد تصمیم گیری گردید.