previous pauseresume next

برگزاری چهل و دومین دوره ی آزمون الکترونیکی MHLE برای نخستین بار

روز پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۶، چهل و دومین دوره ی آزمون MHLE برای نخستین بار به صورت الکترونیکی در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی برگزار شد.