previous pauseresume next

ضرورت و توسعه اهداف مرکز

درآموزش علوم پزشکی و رشته های پیرا پزشکی وظیفه‌ي آموزش تعداد زیادی از مهارت‌های عملی و ارتباطی، درکنارحیطه‌های دانشی و نظری، آن هم به تعدادی زیادی دانشجو برعهده دانشگاه هاي علوم پزشكيمي باشد.  با درنظر گرفتن این مساله و با توجه به سرعت رشد تکنولوژی آموزشی و افزایش اهمیت ارزش‌های مطرح دراخلاق پزشکی، ضرورت و اهمیت توسعه مراکز یادگیری مهارت‌های بالینی بیش از پیش خودنمایی می‌نماید.  مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی اصفهان ازسال ۱۳۷۹ تاکنون اقدامات متعددی را در جهت راه اندازی و توسعه مرکز یادگیری مهارت‌های بالینی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام داده است. اکنون با توجه به راه اندازی ساختمان جدیدی که برای CSLC  بنا شده است، توسعه فعالیت‌های این مرکز برای ایجاد نمونه بدون مشابهی از یک مرکز پیشرفته آموزش مهارت‌های بالینی درایران، آغاز شده است.ازآنجا که معماری این بنا براساس مبانی نظري آموزش در Skill Labبوده و با انجام کارهای کارشناسی، طراحی و بنا شده است، لذا قابلیت پوشش دادن به تمامی اهداف تعریف شده برای مراکز یادگیری مهارت‌های بالینی را دارا می‌باشد.