previous pauseresume next

طراحی و ساخت مولاژهای آموزشی

 در این واحد مدل های آموزشی دست جهت آموزش رگ گیری وریدی، دست جهت آموزش بخیه زدن، شکم جهت معاینه آسیت و گره در محیط های عمقی طراحی و ساخته، سپس در اختیار دانشجویان پزشکی قرار گرفت.