previous pauseresume next

ظرفیت های بالقوه و اهداف مرکز

با درنظرگرفتن ظرفیت‌های محل جدید، می‌توان از مرکز آموزش مهارت‌های بالینی اصفهان بطور بالقوه درموارد زیر استفاده نمود:

۱)     آموزش مهارت‌های بالینی

۲)     آموزش مهارت‌های بین رشته‌ای

۳)     آموزش مهارت‌های ارتباطی

۴)     آموزش مداوم پزشکان و پرسنل مراکز درمانی و شبکه بهداشتی

۵)     برنامه‌های خودآموزی

۶)     پژوهش در آموزش

۷)     تولید مواد کمک آموزشی

۸)     برگزاری امتحانات عملی