previous pauseresume next

ظرفیت‌های موجود

- وجود ۱۰ اطاق مجزا که با اظافه کردن اطاق مدیر و منشی و کارشناسان درمواقع نیاز به ۱۳ اطاق افزایش می یابد۰

- وجود بیش از ۸۰ نوع مولاژ آموزشی تخصصی و فوق تخصصی

- وجود کلیه تجهیزات مورد نیاز بیمارستانی و سرپایی

- وجود ۱۷ اطاق پارتیشنی برای کار در گروه کوچک

- وجود ۲ سالن بزرگ قابل استفاده برای انجام کارگروهی و برگزاری گروه‌های بزرگ آموزشی

درتمامی موارد فوق طیف مخاطبان مرکز ازکارآموزان و کارورزان پزشکی تا دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و حتی اعضای هیات علمی ، دانشجویان کلیه رشته‌های پیراپزشکی و  کلیه پرسنل بهداشتی می‌باشد.