previous pauseresume next

واحد آموزش بیمارنما

در این واحد پس از فراخوان افراد علاقمند انتخاب و پس از آموزش جهت استفاده در کلاسها، کارگاه ها و آزمونهای عملی به عنوان بیمارنما بکارگیری می شوند که تاکنون ۴۰ نفر جهت به کارگیری به عنوان بیمارنما بر اساس سن، جنس، توانایی، نوع بیماری و ... جذب و آموزش داده شه اند.