previous pauseresume next

کارگاه آموزش تئوری و عملی تعبیه چست تیوب

کارگاه آموزش تئوری و عملی تعبیه چست تیوب در تاریخ ۳ مهر ماه ۹۷ به مدت یک ساعت با هدف آشنایی گروهی از دستیاران سال اول جراحی عمومی با اصول اولیه تعبیه چست تیوب و وسایل لازم آن، توسط دکتر طالب زاده استادیار گروه جراحی عمومی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.