previous pauseresume next

کارگاه آموزش تئوری و عملی سوچورینگ

کارگاه آموزش تئوری و عملی سوچورینگ در تاریخ ۴ مهر ماه ۹۷ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ جهت گروهی از رزیدنت های سال اول جراحی عمومی با هدف آشنایی با مبانی بخیه و گره جراحی، توسط دکتر مصطفوی از اساتید گروه جراحی عمومی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.