previous pauseresume next

کارگاه آموزشی PALS

 در تاریخ دوم دیماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آموزش احیا پایه و پیشرفته کودکان PALS  توسط اساتید گروه اطفال خانمها دکتر بهنوش استکی و دکتر نیلوفر امینی جهت گروهی از اینترن های گروه کودکان در سه ماه دی و بهمن و اسفند، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار میگردد.