previous pauseresume next

کارگاه احیا پایه پیشرفته کودکان منطقه ای (قطب آمایشی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۹۷ کارگاه ۶ روزه آموزشی احیا پایه پیشرفته کودکان، با حضور ریاست دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر امامی، معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر محمدی زاده و مدیر گروه کودکان سرکار خانم دکتر قیصری در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز شد.

این کارگاه بر اساس استاندارد های انجمن اطفال آمریکا و انجمن قلب آمریکا با همکاری اداره سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

در افتتاحیه کارگاه جناب آقای دکتر امامی در مورد لزوم آموزش صحیح احیا و انتظارات دانشکده از آموزش گیرندگان سخنرانی نمودند و سپس جناب آقای دکتر رضوی دبیر علمی کارگاه و نماینده وزارت خانه متبوع به بیان روش وزارت بهداشت آموزش احیا پیشرفته کودکان که چکونگی هماهنگی وزارت خانه است آموزش بین المللی این موضوع وظایف آموزش گیرندگان پرداختند.

این کارگاه با حضور اساتید و مربی بین المللی احیا کودکان از دانشکده های علوم پزشکی اصفهان، تهران و شهید بهشتی به دو بخش تربیت راهنمایان احیا و مربیان احیا کشوری برگزار شده و حدود ۱۰ نفر مربی احیا کشوری و ۲۰ نفر راهنمای احیای کشوری از دانشکده های علوم پزشکی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، کاشان، یزد و شهرکرد تربیت شدند.

وظیفه ی مربیان احیا کشوری آموزش صحیح احیا پیشرفته کودکان در سراسر کشور و وظیفه ی راهنمایان احیا رهبری صحیح آموزش تیم احیا به بیمارستان های محل خدمت است.

این کارگاه در روز پنج شنبه ۲ آبانماه ۹۷ پایان یافت.