previous pauseresume next

کارگاه توانمندسازی دستیاران

برگزاری کارگاه های توانمند سازی دستیاران جدید الورود در نیمه اول مهر ماه در مرکز یادگیری مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد گردید.