previous pauseresume next

کارگاه دو روزه روش تدریس مقدماتی

کارگاه دو روزه روش تدریس مقدماتی، ویژه ی اعضای هیات علمی، با هدف آشنایی اساتید با طراحی آموزش و شیوه های تدریس، توسط سرکار خانم دکتر حقانی دانشیار گروه آموزش پزشکی، در تاریخ ۲۹ و ۳۰ دیماه در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار شد.