previous pauseresume next

کارگاه عملی مراقبت‌های پرستاری در CCU

 در راستای توانمندسازی پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه و همچنین اجرایی شدن استانداردهای اعتباربخشی، واحد اداره پرستاری معاونت درمان با همکاری واحد آموزش، دوره آموزشی تخصصی شش روزه مراقبت‌های پرستاری در CCU را با حضور اساتید محترم دانشکده پرستاری- مامایی و مرکز حوادث و فوریتها، جهت پرستاران شاغل در بخش‌مذکور در سالن کنفرانس این معاونت و دانشکده پرستاری و سالن مهارت های بالینی دانشگاه، در قالب آموزش ضمن خدمت برگزار  نمود. این کارگاه در راستای توانمندسازی پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه، ارتقاء خدمات بالینی در آن بخش‌ها و سیاست‌های وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای برنامه‌های حاکمیت بالینی بود.هدف از برپایی این دوره آشنایی پرستاران شاغل در بخشهایCCU در زمینه بررسی و معاینه فیزیکی بیماران مبتلا به اختلالات قلبی، تفسیر گازهای خون شریانی، روش های تشخیصی در بیماری های قلبی و بیماری‌های قلبی و مراقبت‌های پرستاری مربوطه، دارو درمانی در CCU، تفسیر EKG پایه و پیشرفته، دیس‌ریتمی‌ها و مراقبت‌های پرستاری، مراقبت از مددجوی دارای پیس میکر، روش های آرام سازی- توانبخشی بیماران قلبی و احياء پايه و پيشرفته بود. دوره مذکور که بصورت سخنرانی و کار عملی برگزار گردید مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت.