previous pauseresume next

کارگاه مدیریت راه های هوایی و احیای قلبی ریوی

کارگاه مدیریت راه های هوایی و احیای قلبی ریوی، توسط گروه  طب اورژانس در روز شنبه ۸ دیماه ۱۳۹۷ جهت توانمند سازی مهارت های احیای قلبی ریوری کارورزان گروه طب اورژانس، توسط اساتید گروه آقایان دکتر زمانی و دکتر اسدالهی ، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.