previous pauseresume next

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی

در تاریخ ۱۴ و ۱۵ مهر ماه ۹۷ کارگاه دو روزه ی مهارت آموزی زایمان طبیعی از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف آموزش مهارت های زایمان ویژه ی متخصصین زنان و زایمان در این مرکز برگزار گزدید.

اساتید این کارگاه خانم ها :

دکتر مریم هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکتر مریم حاج هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان