previous pauseresume next

کارگاه مهارت های بالینی جراحی

دومین دوره ی کارگاه مهارت های بالینی جراحی با شرکت کارورزان گروه جراحی (ورودی بهمن و اسفند ماه ۹۴) در هفته اول ورود به بخش های جراحی با گردانندگی اتندینگ مسئول کاورزان گروه جراحی ، دستیار جراحی مسئول کاروزان و چهار نفر از دستیاران ارشد گروه جراحی به عنوان مودریتور کارگاه ها در روز پنج شنبه ۹۴/۱۱/۱ به مدت ۴ ساعت برگزار گردید

زمان بندی و شرح کارگاه ها به شرح زیر است:

۱. سخنرانی توسط اتندینگ مسئول کارورزان در جهت اهمیت این کارگاه و حضور و غیاب

۲. تخصیص ۴ کارگاه جهت یادگیری مهارت های Circumcision , Suturing , Chest Tube Insertion , Cut Down 

۳. استراحت و پذیرایی

۴. ادامه ی کارگاه های ذکر شده.