previous pauseresume next

کارگاه کنزیوتیپ

کارگاه سراسری کنزیوتیپ از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۷ لغایت ۱۳۹۳/۶/۲۹ از ساعت ۷ صبح الی ۱۷ توسط گروه فیزیوتراپی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توان بخشی (ترتیا) با حضور دکتر غاری سرحان از انجمن بین المللی کنزیوتیپ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی اصفهان برگزار گردید.