previous pauseresume next

آزمون المپیاد علمی مهارتی فوریت های پزشکی استان اصفهان

آزمون المپیاد علمی مهارتی فوریت های پزشکی استان اصفهان با هدف ارتقاء سطح آمادگی پرسنل فوریت های پزشکی و همچنین سنجش و ارزیابی وضعیت موجود هرساله برگزار می گردد و نفرات برتر به المپیاد فوریت های پزشکی کشور معرفی می گردند. 

این آزمون شامل چهار مرحله می باشد: ۱) آزمون عملی ۲) آزمون مهارت های بالینی ( به صورت آسکی) ۳) آزمون آمادگی جسمانی  ۴) آزمون رانندگی با آمبولانس و مهارت های فنی خودرو 

این آزمون در تاریخ های ۱۷، ۱۸، ۲۸، ۲۹، و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ جهت پرسنل فوریت های پزشکی استان اصفهان، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی گروه پوست

آزمون الکترونیکی پوست  در تاریخ یک شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ جهت ۳۰ نفر از دانشجویان گروه پوست در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه دو روزه آموزش احیا پیشرفته کودکان

کارگاه دو روزه آموزش احیا پیشرفته کودکان به سفارش معاونت درمان، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه و ۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۴ با هدف آشنایی با روش ها و تکنیک های جدید در احیا پیشرفته کودکان طبق گایدلاین های جدید جهت گروهی از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی ، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون OSCE اکسترنی گروه داخلی اعصاب

آزمون OSCE اکسترنی گروه  داخلی اعصاب درروز دوشنبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ با حضور اساتید گروه داخلی اعصاب آقایان دکتر ادبی،  دکتر زارع و دکتر بصیری جهت اکسترن های گروه اعصاب در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه یک روزه احیا نوزاد

کارگاه یک روزه احیا نوزاد به سفارش بیمارستان الزهرا در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت توانمند سازی ماما، پرستار، کارشناس مامایی بخش های NICU، داخلی نوزادان، لیبرو اتاق عمل در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه کارشناس و کارشناس ارشد مامایی

کارگاه دو روزه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه کارشناس و کارشناس ارشد مامایی به سفارش معاونت درمان / اداره مامایی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ جهت آموزش زایمان طبیعی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه احیای قلبی ریوی شیرخوار، اطفال و بزرگسال

کارگاه احیای قلبی ریوی شیرخوار، اطفال و بزرگسال به سفارش انجمن علمی طب اورژانس در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ ، جهت توانمند سازی پزشکان در انجام احیای شیرخواران، اطفال و بزرگسالان و خروج جسم خارجی و بازکردن راه های هوایی جهت گروهی از پزشکان عمومی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه RST

کارگاه RST گروه طب اورژانس در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ جهت گروهی از اینترن های طب اورژانس در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه ماماها

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی به سفارش معاونت درمان / اداره مامایی  در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳  در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

آزمون الکترونیکی گروه قلب

آزمون الکترونیکی گروه قلب در تاریخ پنج شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ به مسئولیت آقای دکتر هاشمی جهت گروهی از رزیدنت های گروه قلب از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS