previous pauseresume next

آزمون الکترونیکی پوست

آزمون الکترونیکی پوست  در تاریخ سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ جهت ۳۰ نفر از دانشجویان گروه پوست در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه احیای قلبی ریوی

کارگاه احیای قلبی ریوی پرستاران بیمارستان الزهرا به سفارش گروه پرستاری بیمارستان، در تاریخ دوشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷ جهت توانمند سازی پرستاران در خصوص احیا قبلی ریوی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه اینترنی جراحی

کارگاه اینترنی جراحی به سفارش گروه جراحی عمومی در روز دوشنبه  ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷ جهت توانمند سازی کارورزان کروه جراحی در مرکز یادگیری مهارتهای بالین برگزار گردید.

کارگاه احیا نوزادان پیشرفته

کارگاه احیا نوزادان پیشرفته در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف توانمند سازی گروهی از پرستاران، ماماها، پرسنل اتاق عمل و هوشبری در خصوص احیا نوزادان با حضور اساتید گروه نوزادان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

 

کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته

 کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته به سفارش مرکز آموزشی درمانی الزهرا در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲ با هدف توانمند سازی و آموزش ضمن خدمت گروهی از پرستاران، ماما، بیهوشی شاغل در مرکز آموزشی درمانی الزهرا در مرکز یادگیری مهارت های بالین برگزار گردید.

کارگاه احیا نوزادان

کارگاه احیا نوزادان در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف توانمند سازی گروهی از پرستاران، ماماها، پرسنل اتاق عمل و هوشبری در خصوص احیا نوزادان با حضور اساتید گروه نوزادان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

کارگاه احیا پایه کودکان

کارگاه احیا پایه کودکان از تاریخ ۱۹ الی ۲۰ آذر ماه ۹۷ به مدت دو روز از ساعت ۸ الی ۱۳ با هدف ارتقا سطح آگاهی و عملکرد ارائه دهندگان خدمت در خصوص احیا پایه کودکان جهت تعدادی از پزشکان متخصص اطفال، پزشکان عمومی، کارشناسان و کاردانان مامایی، کارشناسان و کارورزان بهداشت عمومی و کارشناسان پرستاری در مرکز یادگیری مهارت های یادگیری برگزار گردید. مدرسینن این کارگاه ها خانمها : دکتر بهنوش استکی ، دکتر شراره بابایی، دکتر مینو سعیدی و آقی دکتر مجید خادمیان بودند.

کارگاه آداب پزشکی ۲ (Early Clinical Exposure)

 در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ کارگاه آداب پزشکی ۲ (Early Clinical Exposure) با هدف آموزش مواجهه زودرس بالین، جهت دانشجویان ترم ۳ پزشکی در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی برگزار گردید. مدرس این دوره از کارگاه های آداب پزشکی سرکار خانم دکتر اطهر امید استادیار دانشکده پزشکی و عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی

کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۷ با هدف آموزش نحوه برخورد صحیح با اورژانس های مامایی جهت ۲۰ نفر از دستیاران زنان و مامایی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. جدول آموزشی این کارگاه به شرح زیر است:

 

 

 

۱. برخورد مادر باردار . کاهش حرکات جنین

۲. تفسیرNST  و  BPP

۳. زایمان طبیعی و غیر طبیعی

۴. خونریزی بعد از زایمان و ...

مدرسین : دکتر مریم هاشمی و دکتر لیلا موسوی

کارگاه CPR پیشرفته

در تاریخ ۱۲ آزد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۲ کارگاه CPR پیشرفته، به سفارش مرکز آموزشی درمانی الزهرا، جهتتوانمند سازی  گروهی از پرستاران و بیهوشی بیمارستان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور RSS