previous pauseresume next

آزمون المپیاد علمی مهارتی فوریت های پزشکی استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون المپیاد علمی مهارتی فوریت های پزشکی استان اصفهان با هدف ارتقاء سطح آمادگی پرسنل فوریت های پزشکی و همچنین سنجش و ارزیابی وضعیت موجود هرساله برگزار می گردد و نفرات برتر به المپیاد فوریت های پزشکی کشور معرفی می گردند. 

این آزمون شامل چهار مرحله می باشد:

۱) آزمون عملی

۲) آزمون مهارت های بالینی ( به صورت آسکی)   

۳) آزمون آمادگی جسمانی   

۴) آزمون رانندگی با آمبولانس و مهارت های فنی خودرو 

این آزمون در تاریخ های ۱۷، ۱۸، ۲۸، ۲۹، و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ جهت پرسنل فوریت های پزشکی استان اصفهان، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.