previous pauseresume next

آزمون الکترونیکی پره ارتقای داخلی

  در تاریخ یک شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ آزمون الکترونیکی پره ارتقای داخلی جهت ۷۸ نفر از رزیدنتهای گروه داخلی از ساعت ۱۲ ای ۱۴:۳۰  در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.