previous pauseresume next

آزمون الکترونیکی گروه قلب

آزمون الکترونیکی گروه قلب در تاریخ پنج شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ به مسئولیت آقای دکتر هاشمی جهت گروهی از رزیدنت های گروه قلب از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.