previous pauseresume next

آزمون الکترونیکی گروه پوست

آزمون الکترونیکی پوست  در تاریخ یک شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ جهت ۳۰ نفر از دانشجویان گروه پوست در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.