previous pauseresume next

آزمون شفاهی فلوشیپ جهت تکمیل ظرفیت

آزمون شفاهی فلوشیپ جهت تکمیل ظرفیت های باقی ماندهبه سفارش معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی در روز یکشنبه ۹۷/۰۶/۰۴ به مسئولیت جناب آقای دکتر مجید محمدی زاده برگزار گردید. گروه هدف این آزمون داوطلبین شرکت در مرحله شفاهی پذیرش فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (تکمیل ظرفیت) می باشد. .تعداد داوطلبین شرکت کننده در این آزمون ۷ نفر بوده که  در ۴ گروه و هر گروه توسط ۳ ایستگاه ۵ دقیقه ای  گزینش شدند.