previous pauseresume next

آزمون OSCE اکسترنی گروه داخلی اعصاب

آزمون OSCE اکسترنی گروه  داخلی اعصاب درروز دوشنبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ با حضور اساتید گروه داخلی اعصاب آقایان دکتر ادبی،  دکتر زارع و دکتر بصیری جهت اکسترن های گروه اعصاب در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.