previous pauseresume next

آزمون OSCE دانشجویان زنان و مامایی

در تاریخ چهار شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ آسکی دانشجویان زنان و مامایی به مسوولیت خانم دکتر الهام نقشینه و با حضور چند تن از اعضای هیات علمی گروه زنان و مامایی جهت ۷۵ نفر از دانشجویان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.