previous pauseresume next

برگزاری آزمون الکترونیکی پوست

آزمون الکترونیکی پوست  در تاریخ یک شنبه ۳۰ دیماه ۱۳۹۷ جهت ۲۱ نفر از دانشجویان گروه پوست در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.