previous pauseresume next

برگزاری آزمون OSCE گروه قلب

 آزمون OSCE گروه قلب در تاریخ  ۹۷/۰۴/۲۸ در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید. گروه هدف این آزمون ۶۰ نفر از دانشجویان گروه قلب می باشد.