previous pauseresume next

برگزاری اولین دوره آزمون جامع پایان سطح یک آموزش مجازی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه ی اعضاء هیات علمی

برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه ی آعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که شامل ۳ سطح یک، دو و سه می باشد از مهر ماه ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی طراحی و برای توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها ارائه شده است. هم اکنون با توجه به پایان سطح یک این دوره برابر با اطلاع رسانی های قبلی، آزمون جامع پایان این سطح در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۶ و به صورت الکترونیکی متمرکز در مرکز یادگیری مهارت های بالینیبرگزار گردید.