previous pauseresume next

برگزاری اولین دوره امتحانات OSCE پیش کارورزی

این آزمون شامل ۱۵ ایستگاه است که در هر ایستگاه یک مهارت عملی توسط اعضای محترم هیات علمی گروه های مربوطه بر روی مولاژ و بیمار نمای آموزش دیده، مورد ارزیابی قرار می گیرد.