previous pauseresume next

نحوه تعيين و دریافت هزينه ها

به نام خدا

 

 

دستورالعمل نحوه تعيين و دریافت هزينه بهاي استفاده از مرکز آموزش مهارت هاي باليني دانشگاه براي اجراي برنامه هاي آموزشی درون و بيرون دانشگاهي

 

مرکز آموزش مهارت های بالینی

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پاییز ۱۳۹۶

 

 

 

از آنجا که مرکز  آموزش مهارتهای بالینی متولی برگزاری کلاس ها و دوره های آموزش مهارتهای عملی و همچنین برگزاری آزمونهای عملی است، و نگهداری و تأمین مواد آموزشی برای این دوره ها و آزمونها بسیار هزینه بر است، ضروری است دستورالعملی جهت تعیین و دریافت هزینه این دوره ها و آزمونها تدوین گردد لذا:

اين دستورالعمل براي برنامه هاي مربوط به واحدهاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و همچنين برنامه هاي آموزشي مربوط به ساير ارگانها ، نهادها، بيمارستانها و دانشگاههاي ديگر تهيه گرديده است.

هزينه هايي كه در هر برنامه آموزشی قابل پيش بيني هستند شامل موارد زير مي باشد:

- هزينه استفاده از سالن های بزرگ

- هزينه استفاده از كلاسها

- هزينه استفاده از امكانات سمعي بصري

- هزينه استفاده از مولاژها و ساير وسايل كمك آموزشي

- هزينه استفاده از بانك بيمارنما

- حق التدریس مربي يا مدرس

- هزینه طراحی وبرگزاری آزمون OSCE-PMP - الکترونیک و…

- هزينه تبليغات و اطلاع رساني برنامه

- هزینه مواد مصرفی وپذیرایی

- سایر هزينه هاي پيش بيني نشده

 

 

 

 

 

براین اساس مبالغ محاسبه شده جهت سال ۱۳۹۶  برای کارگاه عملی یک روزه بدین شرح می باشد:

جدول هزينه هاي جاري و مصرفي به ازاء هر نفر شرکت کننده:

 

موارد

هزینه به ازای هر نفر

۱

سالن های بزرگ براساس تعداد شركت كنندگان

از ۰۰۰/۷۰ريال تا۰۰۰/۱۵۰ريال

۲

كلاسها براساس تعداد شركت كنندگان

از ۰۰۰/۳۰ريال تا۰۰۰/۱۰۰ريال

۳

سمعي بصري

از ۰۰۰/۲۰ريال تا۰۰۰/۷۰ريال

۴

مولاژها و ساير وسايل كمك آموزشي براساس نوع مولاژ ومیزان استفاده

از ۰۰۰/۳۰۰ريال تا۰۰۰/۵۰۰۰ريال

۵

طراحی وبرگزاری آزمون OSCEیاPMPبراساس تعداد شركت كنندگان

از ۰۰۰/۲۰۰ريال تا۰۰۰/۷۰۰ريال

۶

تبليغات و اطلاع رساني برنامه براساس نوع وميزان تبليغ

از ۰۰۰/۱۰ريال تا۰۰۰/۱۰۰ريال

۷

مواد مصرفی وپذیرایی براساس نوع پذيرايي ونوع وميزان مواد مصرفي

از ۰۰۰/۲۰ريال تا۰۰۰/۲۰۰ريال

۸

سایر هزينه هاي پيش بيني نشده

...

 

 

جدول هزينه هاي پرسنلي برای یک کارگاه یا دوره آموزشی

 

موارد

هزینه برای هر کارگاه بسته به ساعت

۱

حق التدریس مدرس(غیر هیئت علمی) براساس مرتبه علمي مدرس

از۲۳۱۱۲۱ريال تا۳۱۱۱۲۷ ريال ساعت

۲

بيمار نما بر اساس نوع و بر حسب ساعت

از ۰۰۰/۱۵۰ريال تا۰۰۰/۳۰۰ريال در ساعت

 

كل مبالغ براساس تعداد شركت كنندگان تعديل ميگردد

مبالغ برآورد شده مربوط به سال ۱۳۹۶ میباشد وبرای هر سال براساس میزان تورم و قیمت روز تجهیزات و مواد مصرفی در ابتدای هر سال محاسبه واعلام میگردد.

همه قیمتها جهت سرویس دهی به درخواست کنندگان خارج دانشگاه میباشد وجهت خود دانشگاه علوم پزشکی ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.

 

 نمونه برآورد هزینه:

کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی مقدماتی (CPR)

به ازای هر نفر هر روز (۲۰ نفر در هر روز كه طي ۵ ساعت آموزش و سه ساعت كار گروهي دارد با حضور ۱ نفر مدرس با درجه استادي و ۳ نفر مدرس با درجه مربي و پذيرايي )

سالن بزرگ

کلاسهای کوچک

مولاژ

لوازم مصرفی وپذیرایی

مربی

استاد

جمع برای هر نفر

(ريال)

۰۰۰/۷۰

۰۰۰/۳۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۴۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۵۰۰

 

 

کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی پیشرفته (CPR)

 به ازای هر نفر هر روز(كارگاه ۲۰ نفره كه ۸ ساعت به طول انجاميده و ۵ ساعت كار گروهي دارد با حضور ۲ نفر مدرس با درجه استادي و ۳ نفر مدرس با درجه مربي و پذيرايي كامل و نهار)

سالن بزرگ

کلاسهای کوچک

مولاژ

لوازم مصرفی

وپذیرایی

مربی

استاد

جمع

(ريال)

۰۰۰/۱۵۰

۰۰۰/۸۰

۰۰۰/۰۰۰/۱

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۱۳۰/۲