previous pauseresume next

واحد تولید رسانه های آموزشی و نرم افزار های علمی تخصصی

 

در این واحد با توجه به نیاز فراگیران و توانمندیها و ظرفیت های مرکز نرم افزارهای:

  •  مدیریت آزمون های OSCE
  • طراحی سوال
  • آزمون PMP
  • آزمون های الکترونیک

طراحی و پس از چندین دوره آزمون آزمایشی بطور رسمی در این مرکز وسایر مراکز ازجمله وزارت متبوع مورد استفاده قرار گرفته است.