previous pauseresume next

کارگاه آموزشی زایمان طبیعی و کنترل عوارض آن

در تاریخ ۲۵ دیماه ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی زایمان طبیعی و کنترل عوارض اورژانس جهت رزیدنت های گروه زنان در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار شد. اساتید این دوره خانم ها دکتر هاشمی و دکتر موسوی بودند.