previous pauseresume next

کارگاه آموزشی ATLS, Airvay, ACLS , BLS

کارگاه آموزشی ATLS, Airvay, ACLS , BLS  زیر نظر اساتید طب اورژانس در تاریخ دوم بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ با حضور اساتید گروه طب اورزانس آقایان دکتر ابوطالبیف دکتر زمانی، دکتر برومند جهت اینترن های بهمان ماه ۹۷ در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.