previous pauseresume next

کارگاه آموزشی CPR پرستاری

در تاریخ چهار شنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۷ کرگاه آموزشی CPR  پرستاری جهت توانمند سازی و آشنایی با CPR استاندارد ۲۰۱۵ به صورت تئوری و عملی گروهی از پرسنل پرستاری بخش های بالینی بیمارستان الزهرا ، در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید. اساتید این دوره سرکار خانم تن ساز (سوپر وایزر آموزشی بیمارستان الزهرا)، سرکار خانم کربلایی (کارشناس بیهوشی بیمارستان الزهرا) و سرکار خانم میر سعیدی (کارشناس پرستاری بیمارستان الزهرا) بودند.