previous pauseresume next

کارگاه احیای قلبی ریوی شیرخوار، اطفال و بزرگسال

کارگاه احیای قلبی ریوی شیرخوار، اطفال و بزرگسال به سفارش انجمن علمی طب اورژانس در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۳ ، جهت توانمند سازی پزشکان در انجام احیای شیرخواران، اطفال و بزرگسالان و خروج جسم خارجی و بازکردن راه های هوایی جهت گروهی از پزشکان عمومی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی برگزار گردید.